პროექტები

„ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერების და ინტეგრაციის მხარდაჭერის“ (PITA) ქვეგრანტი
გამოხატვის თავისუფლების ფარგლები სასამართლოს პატივსა და ღირსებასთან მიმართებაში
მედიის თავისუფლების დაცვა კანონმდებლობაში, ადმინისტრაციულ წარმოებასა და სასამართლო პრაქტიკაში რეგულაციების გაუმჯობესების გზით
თანაბარი ხელმისაწვდომობა მართლმსაჯულებაზე მედიისა და საჯარო სექტორში დასაქმებულთათვის
ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებისათვის
სასწავლო მიგრაციის სფეროში რასიზმისა და ქსენოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლა სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით