პროექტები

სასამართლო სისტემის დემოკრატიული პროცესების წახალისება ინდივიდუალური მოსამართლეების გაძლიერების მხარდაჭერის გზით
სტრატეგიული სამართალწარმოება სამოქალაქო უფლებებისთვის
კარტოგრაფების საქმეზე ივერი მელაშვილის იურიდიული მხარდაჭერა
ძირითადი დაფინანსება (Core Funding)
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის აქტუალიზაცია
საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2016-2017 წლებისთვის) მონიტორინგი