პროექტები

მიმდინარე

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში

დასრულებული

უმცირესობების უფლებების გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით
ადამიანის უფლებადამცველთა მხარდაჭერა საქართველოში
სამართალწარმოება გამოხატვის თავისუფლებისთვის