პროექტები

მიმდინარე

უფლებების მონიტორინგისა და ადვოკატირების შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში
„ერთიანობა მრავალფეროვნებაშია“
თანაბარი ხელმისაწვდომობა მართლმსაჯულებაზე მედიისა და საჯარო სექტორში დასაქმებულთათვის

დასრულებული

აქტივიზმის სკოლა ლგბტქი+ თემის გაძლიერებისათვის
სტრატეგიული სამართალწარმოება სამოქალაქო თავისუფლებებისთვის
საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის (GDI) ინსტიტუციური გაძლიერება