ანგარიშები

ანგარიში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა შესახებ, 2013 წლის პირველი ნახევარი