ანგარიშები

მედიის "თავისუფლების" 4 წელი საქართველოში
ანგარიში ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის I თავის შესრულების შესახებ
სამართალწარმოება თანასწორობისათვის
ანგარიში ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის I და II თავების შესრულებასთან დაკავშირებით
მონიტორინგის ანგარიში 2016-2017
უმცირესობათა უფლებების გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით