ანგარიშები

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შეფასება
საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილების ახალი სისტემის მონიტორინგის ანგარიში
სამართალდამცავთა მხრიდან არასათანადო მოპყრობის შემთხვევათა გამოძიების ხარვეზები და მსხვერპლთა სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში
უმცირესობათა უფლებების გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით
ადამიანის უფლებები საქართველოში - 2019
ადამიანის უფლებები საქართველოში, 2018