ანალიტიკური დოკუმენტები

მოსაზრება კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტზე
„საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ და „საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ“ კანონებში შესატანი ცვლილებების შესახებ
შენიშვნები და რეკომენდაციები სისხლის სამართლის კოდექსში განსახორციელებელ ცვლილებებთან დაკავშირებით
მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ვენეციის კომისიის დასკვნა