ანალიტიკური დოკუმენტები

საზოგადოებები ავტორიტარულ რეჟიმებში
არჩევნები ავტორიტარულ რეჟიმებში - მოკლე თეორიული მიმოხილვა
ფარული მიყურადება ილიბერალურ რეჟიმებში - საქართველოს მაგალითი
სასამართლო მეგობრის მოსაზრება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე
კომუნიკაციების კომისიის მიერ „მთავარი არხის“ წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილების სამართლებრივი შეფასება
ვენეციის კომისიის 2021 წლის 22 მარტის დასკვნის მოკლე მიმოხილვა „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონსა და „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესული ცვლილებების თაობაზ