ანალიტიკური დოკუმენტები

სასამართლო მეგობრის მოსაზრება
სასამართლო სისტემის რეფორმის კონცეფცია
საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილების ანალიზი
ირაკლი ოქრუაშვილის საქმე - სამართლებრივი ანალიზი, 2020
შენიშვნები და წინადადებები „სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“
შენიშვნები და მოსაზრებები „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ კანონში განსახორციელებელ ცვლილებებზე