კვლევა

სიძულვილის ენა საჯარო სამსახურში
დისკრიმინაციასთან ბრძოლის ეროვნული მექანიზმი
სიძულვილის ენის აღმოფხვრა პოლიტიკურ დისკურსში
შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლება - გზამკვლევი, 2018
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული მექანიზმი
სიძულვილის ენის გამოყენება, 2014-2016 წლები