კვლევა

დემოკრატია და ადამიანის უფლებები, 2020
მოსამართლეთა წინასაარჩევნო მიგრაცია
რელიგიის თავისუფლების ფარგლები პანდემიის დროს
სახელმძღვანელო დოკუმენტი
უცხოელ სტუდენტთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში, 2019
სასამართლო სისტემის რეფორმირება