პროექტები

უფლებების მონიტორინგისა და ადვოკატირების შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში
„ერთიანობა მრავალფეროვნებაშია“
თანაბარი ხელმისაწვდომობა მართლმსაჯულებაზე მედიისა და საჯარო სექტორში დასაქმებულთათვის
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა და გენდერული თანასწორობის წახალისება სამოქალაქო განათლების გზით
ინდივიდუალურ მოსამართლეთა გაძლიერება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება მართლმსაჯულების სისტემის შესახებ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის აქტუალიზაცია