ილია ჭავჭავაძე

დოკუმენტები

 • „თერგდალეულნი“ და ახალი თაობა.pdf

 • „კარგი რამ მჭირდეს, გიკვირდეს, ავი რა საკვირველია“.pdf

 • საქმეთა“ გამო(1).pdf

 • ОБОЗРЕНИЕ-ს წერილის გამო(1).pdf

 • წერეთელი და „ვეფხვის-ტყაოსანი“(1).pdf

 • როინაშვილი(1).pdf

 • გათეთრდება ყორანი(1).pdf

 • წლის თავი ერეკლე მეფის გარდაცვალებიდან(1).pdf

 • წლის წინათ(1).pdf

 • კრიტის კუნძულზე(1).pdf

 • დრამების გამო(1).pdf

 • შავ ნავთზე და უცხოეთიდან შემოტანილ ნავთზე ბაჟის დადების საკითხის გამო(1).pdf

 • საქმე(1).pdf

 • წინათ და ეხლა(1).pdf

 • ქართული სავანის შესახებ(1).pdf

 • წინაშე თანასწორობა საზოგადოების წესიერი აგებულების საფუძვლის ქვაკუთხედია”(1).pdf

 • „ივერიის“ მარცხი(1).pdf

 • „მშაკის“ გამოხდომა(1).pdf

 • „კავკაზი“ და ქართველი ხალხი(1).pdf

 • „მეურნე“(1).pdf

 • -და-გზა და სხვათა შორის(1).pdf

 • აღმოსავლეთი და ინგლისის დღევანდელი პოლიტიკა(1).pdf

 • აღმოსავლეთი და ხმელთაშუა -ზღვის გზების საკითხი(1).pdf

 • აი ისტორია.pdf

 • აღმაშენებელი(1).pdf

 • დამატება წერილებისა „აი ისტორია.pdf

 • ეტიკეტი(1).pdf

 • და შორი აღმოსავლეთის პოლიტიკის საკითხები(1).pdf

 • პორტო-ფრანკოს გაუქმება(1).pdf

 • საქმეები(1).pdf

 • მოყვანის საქმე და ბაზრის საკითხი(1).pdf

 • ბესარიონ ლევანის-ძე ღოღობერიძე.pdf

 • ბ-ნ იანოვსკის წერილისა გამო.pdf

 • -ნი გამყრელიძე სვიმონ ლეონიძის როლში(1).pdf

 • ბულვარის აკადემია.pdf

 • სუნდუკიანცის „პეპო“ და სომხის ლიტერატორები(1).pdf

 • ვისს ნათესსა ვმკით.pdf

 • ვიცინოთ -თუ ვიტიროთ -.pdf

 • საქმე და ქალთა განათლება(1).pdf

 • საქმე(2).pdf

 • საქმის გამო(1).pdf

 • ყიფიანი(1).pdf

 • სპარსეთი(1).pdf

 • საკითხზე(1).pdf

 • 1886 წელს(1).pdf

 • თუმანოვისა და მისი ამქარის აზრები(1).pdf

 • მამულების ვალში გაყიდვა(1).pdf

 • „რევიზორის“ საიუბილეოდ(1).pdf

 • ოქრომჭედლიშვილი(1).pdf

 • ჭავჭავაძის სიტყვის მოკლე ჩანაწერი თავად-აზნაურობის კერძო თათბირზე(1).pdf

 • ზოგიერთი რამ.pdf

 • დიდი და პატარა ონავრები(1).pdf

 • მილიტარობა და ამერიკის მერმისი(1).pdf

 • გამოყენება მეღვინეობაში(1).pdf

 • და ისტორია(1).pdf

 • საკითხი და დეპუტატთა საკრებულო(1).pdf

 • სნეულებანი(1).pdf

 • წამლობის შესახებ(1).pdf

 • საქართველოდან(1).pdf

 • -ირლანდიის ურთიერთობის გარშემო(1).pdf

 • დავითაშვილის გარდაცვალების გამო(1).pdf

 • და ინგლისი(1).pdf

 • -აზნაურობის გულგრილობა სწავლა-განათლების საქმეში(1).pdf

 • -აზნაურობის უქმობით ჩვენი მიწა-წყალის დაკარგვა(1).pdf

 • საურთიერთო სამეურნეო კრედიტის საზოგადოება(1).pdf

 • თეატრის როლი ერის ცხოვრებაში.pdf

 • (1).pdf

 • ანდრონიკაშვილი(1).pdf

 • და სათემო მიწათმფლობელობა(1).pdf

 • თვითმოქმედების შესახებ(1).pdf

 • საქართველოს მევენახეთათვის(1).pdf

 • კრიტიკა სანათურია ლიტერატურისა.pdf

 • აზრის უქონლობა(1).pdf

 • ახალი აშლილობა და ოსმალეთის საკითხი(1).pdf

 • წამებული(1).pdf

 • გაზეთ კავკაზის გამოლაშქრების გამო(1).pdf

 • განათლების საკითხებზე(1).pdf

 • ევროპის მილიტარობის შესახებ(1).pdf

 • კახეთის რკინისგზის საკითხზე(1).pdf

 • ქუთაისის ბანკის შესახებ(1).pdf

 • ყიფიანი(2).pdf

 • შეცვლა ბრაზილიაში(1).pdf

 • ბიოგრაფია ვახტანგ ვახტანგის ძის თავ. ჯამბაკურიან-ორბელიანისა(1).pdf

 • ბიოგრაფია იოსებ დავითაშვილისა(1).pdf

 • საქმე წინათ და ეხლა(1).pdf

 • ყოფა-ცხოვრების საქმე ევროპაში(1).pdf

 • შენაცვლების საკითხი მევენახეობაში(1).pdf

 • სასოფლო მეურნეობის საზოგადოების შესახებ(1).pdf

 • კარგად წაკითხვა წასაკითხისა.pdf

 • კატკოვის პასუხად.pdf

 • რკინისგზა(1).pdf

 • სოფლის მეურნეთა კავშირი(1).pdf

 • საქმე კავკასიაში(1).pdf

 • საქმის მომავალი კავკასიაში(1).pdf

 • ბაგრატიონი(1).pdf

 • მაჰმადიანთ გაქრისტიანება.pdf

 • გაერთების საკითხი(1).pdf

 • გლეხთა მდგომარეობა(1).pdf

 • საუკუნე(1).pdf

 • ევროპაში(1).pdf

 • და მთავრობის შეცვლა საფრანგეთში და მისი საზოგადოებრივი მიზეზები(1).pdf

 • საფრთხის წინ(1).pdf

 • ორიოდე სიტყვა თავად რევაზ შალვას ძის ერისთავის კაზლოვის-მიერ „შეშლილის“.pdf

 • არეულობა და ევროპა(1).pdf

 • სომეხთა განწირვა(1).pdf

 • ოსმალოს საქართველო.pdf

 • სამეურნეო სკოლის საკითხზე(1).pdf

 • (2).pdf

 • საფუძვლები 1888(1).pdf

 • ნ უ თ უ _ (პასუხად „მოგზაურის“ კორესპონდენციისა).pdf

 • . ნიკოლაძე და მისი შეხედულება ბანკზე(1).pdf

 • ბაჟი(1).pdf

 • სიტყვა, წარმოთქმული გრიგოლ ორბელიანის დასაფლავებაზე.pdf

 • და პირადობა(1).pdf

 • ვაჭრობის საქმე ჩვენში(1).pdf

 • ყიდვა სამხედრო უწყების მიერ(1).pdf

 • საფუძვლები(1).pdf

 • ახალგაზრდა მოყვარულთ(1).pdf

 • ნოე ჟორდანიასთან. ისევ და ისევ ბ-ნ ჟორდანიას უმეცრობანი და მისი წაჯეგ-უკუჯეგობანი(1).pdf

 • ნოე ჟორდანიასთან. უმეცრობის ფართი-ფურთი(1).pdf

 • ნოე ჟორდანიასთან. ქარაფშუტობა, ორთავიანობა და ორპირობა უმეცარისა(1).pdf

 • ჟორდანიასთან. ახალი უმეცრობანი ბ-ნ ნოე ჟორდანიასი(1).pdf

 • წერილები 1887(1).pdf

 • განდევნა პრუსიიდამ(1).pdf

 • და კავკასიიდან ჯარისკაცთა გაწვევის გამო(1).pdf

 • საქართველოს მოამბეზედ.pdf

 • ძველი ისტორიისა და მწერლობის განძი(1).pdf

 • გლეხთა მამულების გაყიდვა(1).pdf

 • საქმე იმერეთში(1).pdf

 • სიტყვა დავით ჩუბინაშვილის პატივსაცემად 18 სექტემბერს, 1881 წელს.pdf

 • თქმული გაენათის მონასტერში გაბრიელ ეპისკოპოსის დასაფლავების დღეს(1).pdf

 • ილია ჭავჭავაძისა ტფილისის ქართული საადგილმამულო ბანკის წლიურ კრებაზე(1).pdf

 • მეურნეობის ქალთა სასწავლებელი წოდებრიობის წინააღმდეგ განათლების საქმეში(1).pdf

 • მმართველობის რეფორმის საკითხზე(1).pdf

 • მოხელეთა არჩევანი(1).pdf

 • უფროსის არჩევანი(1).pdf

 • საკითხებზე(1).pdf

 • და ქუთაისის ქართული საადგილმამულო ბანკების შეერთების საკითხებზე(1).pdf

 • მთავრის კანდიდატობა ბოლგარეთში(1).pdf

 • დაბალი სკოლების შესახებ(1).pdf

 • წიგნის გამო(1).pdf

 • საპოლიტიკო მიმოხილვა 1882 თებერვალი.pdf

 • პოლიტიკა ევროპაში, ფრიტრედერობა და პროტექციონობა(1).pdf

 • და სახელოსნო სასწავლებელთა შესახებ(1).pdf

 • მასწავლებელი(1).pdf

 • ქართველი სტუდენტობა რუსეთში.pdf

 • ქართულ საშუალო სასწავლებლის დაარსების საჭიროებაზე.pdf

 • გაზეთის „დროების“ რედაქტორის ივანე მაჩაბელის გასამართლება(1).pdf

 • ქართული საადგილმამულო ბანკი(1).pdf

 • ქართული საადგილმამულო ბანკის მორიგი კრების გამო(1).pdf

 • სომხობამ ხელთ იგდო ქალაქის თვითმართველობა(1).pdf

 • უარმყოფელობა ჩვენში.pdf

 • -შობილთა უფლება(1).pdf

 • (3).pdf

 • ქალების არჩევნების უფლება და ინგლისის პარლამენტი.pdf

 • , წარმოთქმული ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნეშტის გადმოსვენებაზე(1).pdf

 • და ნამდვილი(1).pdf

 • -ქვის მრეწველობის მიმდინარე საქმეებზე(1).pdf

 • ღაღადი(1).pdf

 • ბანკის საქმე(1).pdf

 • ბანკის საქმეთა გამო(1).pdf

 • ხალხური მუსიკა(1).pdf

 • თანასწორობა(1).pdf

 • სასწავლებელი(1).pdf

 • შინაური მიმოხილვა 1881 დეკემბერი.pdf

 • შინაური მიმოხილვა 1881 თებერვალი.pdf

 • შინაური მიმოხილვა 1881 ივლისი.pdf

 • შინაური მიმოხილვა 1881 ნოემბერი.pdf

 • შინაური მიმოხილვა 1881 სექტემბერი.pdf

 • შინაური მიმოხილვა 1882 იანვარი.pdf

 • მიმოხილვა 1883 აგვისტო(1).pdf

 • მიმოხილვა 1883 აპრილი(1).pdf

 • შინაური მიმოხილვა 1883 თებერვალი.pdf

 • ბანკის შესახებ(1).pdf

 • ქართულად დაყენება(1).pdf

 • ღმერთი ქრისტიანობისა შურისმაძიებელი ღმერთი არ არის.pdf

 • შინაური მიმოხილვა. 1882 სექტემბერი.pdf

 • შინაური მიმოხილვა. აპრილი.pdf

 • შინაური მიმოხილვა. 1882 ივნისი.pdf

 • შინაური მიმოხილვა. 1882 აპრილი-მაისი.pdf

 • შინაური მიმოხილვა. 1882 ივლისი-აგვისტო.pdf

 • შინაური მიმოხილვა. 1882 მარტი.pdf

 • შინაური მიმოხილვა, 1881 მაისი.pdf

 • მიმოხილვა, 1883 იანვარი(1).pdf

 • მიმოხილვა, 1883 მაისი(1).pdf

 • შინაური მიმოხილვა. 1882 დეკემბერი.pdf

 • შინაური მიმოხილვა 1883 ნოემბერი.pdf

 • შინაური მიმოხილვა 1883 ოქტომბერი.pdf

 • შინაური მიმოხილვა. ივლისი-აგვისტო.pdf

 • შინაური მიმოხილვა. მაისი-ივნისი.pdf

 • შინაური მიმოხილვა.pdf

 • მიმოხილვა1892 წლისა(1).pdf

 • შინაური მიმოხილვის მაგიერი.pdf

 • კაპიტალი და ჩვენი მრეწველობა(1).pdf

 • გლეხობა და ტყეებით სარგებლობის საქმე(1).pdf

 • შინაური მიმოხილვა. 1882 ნოემბერი.pdf

 • ეკონომიური საჭიროებანი და გზების საკითხი(2).pdf

 • ლიტერატურის დღევანდელი ყოფა(1).pdf

 • ჩვენი მევენახეობის და მეღვინეობის საჭიროებანი.pdf

 • ჩვენი მესაქონლეობის საჭიროებანი.pdf

 • ჩვენი სარჩიელი სოფლის მეურნეობის ძვირფას დარგებზე.pdf

 • ჩვენი სოფლის მეურნეობა და შეკავშირების საჭიროება.pdf

 • ჩვენი სოფლური მეურნეობის შესაძლებლობანი და ბიუროკრატიზმი.pdf

 • ჩვენი ქვეყნის ეკონომიური ცხოვრების საზრუნავი.pdf

 • ჩვენი ღვინოების საბაზროდ ქცევის საკითხი.pdf

 • ჩვენი ხალხი და განათლება.pdf

 • ეკონომიური საჭიროებანი და გზების საკითხი(1).pdf

 • შინაური მიმოხილვა. იანვარი.pdf

 • ცხოვრება და კანონი. წერილი მეორე .pdf

 • ცხოვრება და კანონი. წერილი მესამე .pdf

 • ცხოვრება და კანონი. წერილი მეშვიდე და უკანასკნელი.pdf

 • ცხოვრება და კანონი. წერილი მეხუთე .pdf

 • ცხოვრება და კანონი. წერილი პირველი.pdf

 • და ახალი ჩვენი ეკონომიური ცხოვრებისა(1).pdf

 • ძველი საქართველოს ეკონომიური წყობის შესახებ.pdf

 • წერილები ქართულ ლიტერატურაზე.pdf

 • -კარის ქართული სამეურნეო სკოლა(1).pdf

 • თანასწორობა(2).pdf

 • კაპიტალი და ჩვენი მრეწველობა(2).pdf

 • გლეხობა და ტყეებით სარგებლობის საქმე(2).pdf

 • მომყვანთა გაერთიანებულ ამხანაგობათა შესახებ(1).pdf

 • ჩვეულებათა შესწავლის შესახებ(1).pdf

 • საქმე საიდამ უნდა დაწყებულიყო(1).pdf

 • საქმე. მეორე ნაწილი(1).pdf

 • და ბოსტნეულის გამსაღებელი საზოგადოება(1).pdf

 • და მევენახეობის სასწავლებელთა შესახებ(1).pdf

 • ცხოვრება და კანონი. წერილი მეექვსე.pdf

 • ცხოვრება და კანონი. წერილი მეოთხე.pdf