პროექტები

04
მარტი2013

პროექტი „ადამიანის უფლებათა დაცვის გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოში“

დონორი: ნიდერლანდების სამეფოს მთავრობა

ვადები: 1/03/2013 - 1/03/2014

ბიუჯეტი: 78 201 ევრო

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ადამიანის უფლებების ეფექტურ დაცვას საქართველოში. იგი გამიზნულია არსებული საკანონმდებლო ბაზისა და პრაქტიკის გაანალიზებისთვის, ასევე დაგეგმილია ახალი ინიციატივების შემუშავება მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად.