პროექტები

02
მაისი2019

გამოხატვით თავისუფლების ფარგლები სასამართლოს პატივსა და ღირსებასთან მიმართებაში

    

დონორი: East-West Management Institute (EWMI), PROLoG, USAID  

პროექტის განხორციელების ვადები: 01/05/2019 – 28/02/2020

ბიუჯეტი: 37,093 აშშ დოლარი

საქართველოს კანონმდებლობა ჯერ კიდევ ტოვებს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის შესაძლებლობას სასამართლოს პატივისა და ღირსების დაცვის მიზნით. პროექტის მიზანს წარმოადგენს ერთიანი საკანონმდებლო ჩარჩოს მოდელის შემუშავება, რომელიც დაეყრდნობა საერთაშორისო პრაქტიკას, შიდა სამართლებრივ და პრაქტიკის ანალიზსა და პროფესიულ წრეებთან ჩატარებულ გამოკითხვებს.