პროექტები

პროექტი „ადამიანის უფლებებისა და ტოლერანტობის სწავლება სამოქალაქო განათლების გზით“

პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება ადამიანის უფლებებში, ტოლერანტობისა და თანასწორობის ხელშეწყობა და ლიბერალური დემოკრატიის განვითარება მოსწავლეთა შორის სამოქალაქო განათლების გაძლიერების გზით. 

პროექტი "ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებისათვის"

პროექტის მიზანს წარმოადგენს: 1) "საქართველოს მთავრობის 2014- 2016 წლების ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის პირველი თავით (სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება) გათვალისწინებული ღონისძიებების/საქმიანობების განხორციელების მონიტორინგი, რაც გულისხმობს აქტივობების გაზომვას რაოდენობრივი და ხარისხობრივი თვალსაზრისით  2)  სამოქმედო გეგმის შესრულების ხელშეწყობა, რაც გულისხმობს საქართველოს კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფისათვის სათანადო კონკრეტული რეკომენდაციების შემუშავებას, მათ განხილვას სპეციალურად შექმნილი სამუშაო ჯგუფების ფარგლებში და შემუშავებული რეკომენდაციების  შესაბამისი ორგანოებისათვის წარდგენა/შეთავაზებას.

პროექტი "უმცირესობების უფლებების გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით"

პროექტის მიზანია ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებისთვის მართლმსაჯულებაზე წვდომის გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების საშუალებით, როდესაც საკითხი ეხება სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან შესაძლო უფლებადარღვევებზე არასათანადო რეაგირებას.

პროგრამა „ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერების და ინტეგრაციის მხარდაჭერის“ (PITA) ქვეგრანტი

პროგრამის ფარგლებში საქართველოს დემოკრატიული ინიციატვის კოორდინირებით ხდება სამოქალაქო პლატფორმის „არა ფობიას!“ ფორმატში პოლიტიკოსების და საჯარო მოხელეების მხრიდან სიძულვილის ენის გამოვლინებაზე ეფექტიანი რეაგირების მექანიზმების დამკვიდრება, ასევე, საჯარო სექტორში და პოლიტიკის სფეროში თვითრეგულირების მექანიზმების დანერგვის ხელშეწყობა.

პროექტი "ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებისათვის"

პროექტის მიზანია "საქართველოს მთავრობის 2014- 2016 წლების ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის" პირველი 2 თავით (სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება, დამოუკიდებელი, ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე მართლმსაჯულების სისტემა) გათვალისწინებული ღონისძიებების /საქმიანობების განხორციელების მონიტორინგი, რაც მოიცავს აქტივობების გაზომვას რაოდენობრივი და ხარისხობრივი თვალსაზრისით.

პროექტი „ტოლერანტობის, რელიგიური თავისუფლების და ადამიანის უფლებების გაუმჯობესება საქართველოში“

2014 წლის პირველი ივნისიდან საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტთან (TDI) და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრთან (EMC) ერთად, ახორციელებს პროექტს „ტოლერანტობის, რელიგიური თავისუფლების და ადამიანის უფლებების გაუმჯობესება საქართველოში“. პროექტი ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა ფონდის დაფინანსებით.

პროექტი "ქართულ პოლიტიკასა და მედიაში ქსენოფობიასთან და დისკრიმინაციასთან ბრძოლა

მედიის განვითარების ფონდი, MDF და საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, GDI "ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოში" პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს გაეროს ასოციაციისა და აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით ახორციელებენ პროექტს "ქართულ პოლიტიკასა და მედიაში ქსენოფობიასა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლა".

პროქტი „თანასწორობის ხელშეწყობა განათლების საშუალებით“

პროექტი „თანასწორობის ხელშეწყობა განათლების საშუალებით“ მიზანია გაზარდოს ტოლერანტობის კულტურა და ხელი შეუწყოს ისეთი დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრებას, როგორიცაა თანასწორობა და დისკრიმინაციის აკრძალვა, ასევე გაზარდოს ადამიანის უფლებების დაცვის დონე.